پخش عمده هیدروکربن مایع

پخش عمده هیدروکربن مایع در چه شهری انجام می گیرد؟ هیدروکربن مایع چگونه تشیکیل می شوند و چرا این هیدروکربن سوخت بهتری محسوب می شود؟
فروش و پخش عمده هیدروکربن مایع در تهران انجام می گیرد. هیدروکربن مایع در حقیقت از فرایند معیانات گازی در هنگام استخراج گاز طبیعی به وجود می آید. این نوع هیدروکربن بدلیل ته نشین شدن رسوبات گوگرد آن بسیار پایین می باشد و به همین دلیل به عنوان یک منبع سوختی مناسب تری شناخته شده است.