واردات و صادرات انواع هیدروکربن

برگه مجوز عبور از مرز یاخوشنامی جهت صادرات هیدروکربن
تسهیل در امر صادرات از کارخانجات معتبر یا بعبارتی دیگر اعتبار بخشی به تولید کارخانجات داری مجوز و پروانه بهره برداری از سوی دولت جمهوری ایران را خوشنامی مینامند . این برگه زمانی برای کارخانجات صادر میگردد که برای دولت محرض گردد که کالای تولید شده قاچاق نبوده است.
منبع: مواد سوختی ایران