هیدروکربن ویژه صادارات به افغانستان و پاکستان

با توجه به هم مرز بودن ایران با کشورهای افغانستان و پاکستان، تبادل مواد و محصولات و صادرات بسیار زیاد است و مواد سوختی و هیدروکربن نیز حجم زیادی از مبادلات صادراتی را به خود اختصاص می دهد.
تجارت خارجی و خرید و فروش بین کشورهای مختلف همواره یکی از راههای تامین ابزار و مواد مورد نیاز بوده که این بین کشورهای هم مرز شایع تر است. در بین مواد صادرات شده ای که بین ایران و کشورهای همرزش افغانستان و پاکستان صورت می گیرد، هیدروکربن بسیار رایج است.
اهمیت تبادلات خارجی تا آنجاست که ما در بسیاری از کتابهای اقتصادی و مالی تئوری های بسیاری از آن را مشاهده می کنیم، و در بسیاری از تئوری های توسعه از تجارت خارجی به عنوان راه حلی برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی نام برده شده است.

صادرات هیدروکربن به افغانستان و پاکستان
سوخت و تامین انرژی نیز با توجه به اهمیتش در زندگی روزمره جوامع یکی از موادی است که هموراه از کشورهای نفت خیز صادر می گردد و قیمت های متفاوت آن در این بین بسیار مهم بوده و تحث تاثیر مسائل زیادی قرار می گیرد.
خرید و فروش مواد سوختنی و انواع هیدروکربن های بین ایران و کشور های هم مرزش مانند عراق، افغانستان، پاکستان و … نیز از این قاعده مستثنی نیست.
منبع: مواد سوختی ایران