مشارکت در تهیه و خرید هیدروکربن خالص

جهت مشارکت در تهیه و تولید هیدروکربن باما در تماس باشید.
آشنایی با نحوه تولیدیا بصورت بلندینگ و یا بصورت تقطیر درهر چه بهتر بدست آوردن هیدروکربن افتخار گروه بازرگانی ویژن میباشد. شما میتوانید جهت مشارکت در امر تولید یا مشاوره در تهیه آن با این بازرگانی تماس حاصل فرمایید.

مشارکت درتهیه  و خرید هیدروکربن

منبع: مواد سوختی ایران