قیر در بازار بورس موجب رشد اقتصادی یک کودک شد

اینها نوعی از قیر هستند که تحت قیر درجه نفوذ قرار می گیرند. این نوع قیر با وارد کردن یک روغن فرار، ویسکوزیته موقتاً کاهش می یابد.

پس از اعمال، مواد فرار تبخیر شده و قیر ویسکوزیته اولیه خود را به دست می‌آورد. قیر در بازار بورس یک ماده ترموپلاستیک است. مقدار متفاوت ویسکوزیته را برای دماهای مختلف نشان می دهد.

قیر

در مناطق راه سازی، لازم است که ماده در زمان تخمگذار، یعنی در هنگام پانسمان سطح، ماهیتی سیال داشته باشد. همچنین ضروری است که ماده پس از گیرش به سختی و خاصیت اولیه خود بازگردد.

این امر توسط قیر کاتبک تضمین می شود. سیالیت برای هر قیر با افزایش دما به دست می آید.

اما در مواقعی که نیاز به سیالیت در دماهای پایین تر در حین پانسمان سطحی باشد، از قیر کاتبک استفاده می شود.

زمان پخت و ویسکوزیته قیر کاتبک را می توان تغییر داد و توسط آن کنترل کرد.

قیر قلمی 70/100 یا 160/220 که با نفت سفید رقیق شده است، ترکیب اصلی قیر در ساخت جاده ها در انگلستان است.

قیر اکسید شده قیر اکسید شده در کاربردهای صنعتی مانند پوشش سقف و پوشش لوله ها استفاده می شود.

با این روش فرآوری می توان قیرهایی تولید کرد که نفوذ کمتری دارد که می توان از آن برای سنگفرش جاده ها استفاده کرد.