فروش فوری هیدروکربن تضمینی

جهت فروش فوری هیدروکربن با آنالیز صادراتی با بازرگانی ویژن تماس حاصل فرمایید.
شرکت بازرگانی ویژن قادر است در هرزمان درخواست شما را بهر میزان مورد نظر هیدروکر بن را با آنالیز درخواستی شما تهیه و برای شما در گمرک جمهوری اسلامی پلمپ نماید.
منبع: مواد سوختی ایران