عرضه هیدروکربن مایع به صورت عمده

جهت انتقال هیدروکربن بصورت شیر توشیر باما در تماس باشید.
یکی از روشهای مرسوم در امر انتقال مواد سوختی ازجمله هیدروکربن از طریق شیر تو شیر یا همان اصطلاح زیر دوش بودن آن میباشد. بندر عباس با ظرفیت فوق العاده روزانه میتواند هزاران تن مواد نفتی را از این طریق جابجا کند شما میتوانید برای انتقال سریع محموله های خود از این طریق با بازرگانی ویژن مشاوره نمایید.

انتقال هیدروکربن مایه به صورت عمده

منبع: مواد سوختی ایران