خط تولید هیدروکربن اصفهان

اصفهان جزءشهرهای بزرگ ایران است که بارااندازی خط تولیدهیدروکربن درسالهای اخیردراین شهر،پیشرفت فوق العاده ای کرده است.
هیدروکربن هاازکربن وهیدروژن تشکیل شده اندوبه دودسته ی آلیفاتیک وآروماتیک تقسیم می شوند.آلکان هاازهیدروکربن های آلیفاتیک هستند. آلکن هاعضودیگرخانواده هیدروکربن های آلیفاتیک هستندکه دارای پیونددوگانه بین کربن هاهستند.آلکین هاعضوبعدی این خانواده اندکه دارای پیوندسه گانه بین کربن هامی باشند.

منبع: مواد سوختی ایران

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.