خرید هیدروکربن L62 برای ترکمنستان

جهتخرید هیدروکربن L62 برای ترکمنستان با بازرگانی ویژن تماس حاصل فرمایید.
ترکمنستان را جزء کشورهای باید دانست که مصرف کننده مواد سوختی روسیه سابق بوده وگازوئیل مصرفی خود را از این کشور تامین مینماید. این شرکت قادر به تامین این ماده حیاتی جهت این کشور میباشد.
منبع: مواد سوختی ایران