خریدو فروش هیدروکربن داخلی

جهت خریدو فروش هیدروکربن داخلی با بازرگانی ویژن تماس حاصل فرمایید.
هیدروکربن داخلی را بیشتر کارخاندارها ؛گلخانه ها ؛کوره های صنعتی تولید ی ؛ کوره های عملیات حراتی و بسیاری از مکان هایی که احتیاج به سوخت ارزانتر وقابل دسترس تر را دارند استفاده میکنند. این ماده دقیقا در جاهایی که گازوئیل استفاده میشود میتوان آن را جایگزین نمود.
منبع: مواد سوختی ایران