خریداینترنتی هیدروکربن مایع

هیدروکربن مایع به صورت لیتری ودرگالن های مخصوص جهت فروش به بازارعرضه می شود.متقاضیان گرامی می تواننداین محصول رابه روش اینترنتی خریدکنندودرب محل درخواستی تحویل نمایند.
دسته دیگرهیدروکربن هااولفین هاهستندکه نوعی هیدروکربن مایع نیز می باشند.ساده ترین عضواین گروه اتیلن است.زاویه پیونددراین مولکول 120درجه می باشدومولکولی مسطح است.هردوکربن دراتیلن به صورتSPهیبریدشده اند.بدین ترتیب حداکثرفاصله بین زوج الکترون های پیوندی ایجادمی شود.

منبع: مواد سوختی ایران