تولیدکننده هیدروکربن سیرشده

هیدروکربن محصول شیمیایی است که درانواع هیدروکربن سیرشده وهیدروکربن سیرنشده ،مستقیم ازتولیدکننده به مصرف کننده می رسد.
ضریب یاعدداکتان معیاری برای تعیین خاصیت دیرانفجاری سوخت هاست. دیرانفجاری هیدروکربن های راست زنجیروسیرشده کمترازهیدروکربن های شاخه داروسیرنشده است.به عبارت دیگر،ازدوهیدروکربن باتعدادکربن مساوی،آنکه شاخه دارتروسیرنشده تراست توان دیرانفجاری بیشتری دارد.

منبع: مواد سوختی ایران