بازار فروش هیدروکربن اربیل

اداره ی مستقل بازار فروش هیدروکربن در اربیل عراق منجر به تولید ماهانه 100000 تن گازوئیل و همچنین فروش ماهیانه 80000 تن بنزین در کردستان شده است.
بازار فروش هیدروکربن در اربیل به صورت مستقل اداره می شود. به طوری که تولید گازوئیل در این منطقه به طور میانگین تا 100000 تن در ماه می رسد. که البته دولت عراق هر دو ماه یک بار حدود 70 هزار تن گازوئیل را برای مصارف نیروگاه ها ی کردستان عراق خریداری می کند. همین طور بنزین نیز به طور میانگین 80000 تن در ماه به فروش می رسد.

منبع: مواد سوختی ایران