انواع مشتقات نفتی حاصل از هیدروکربن

هیدروکربن یکی از ترکیبات آلی است که از تنها از هیدروژن و کربن تشکیل شده است و بیشتر حاصل از مشتقات نفتی می باشد و انواع گوناگونی از مواد را از آن استخراج می کنند.
همانگونه که اشاره مختصری نیز شد یکی از عمده راههای بدست آوردن هیدروکربن ها، نفت می باشد اما از قطران زغال سنگ و منابع گیاهی هم می توان آن را بدست آورد.
هیدروکربن آلیفاتیک که تنها از کربن و هیدروژن تشکیل شده و حاصل استخراج نفت خام می باشد مشتقات بسیاری را دارد که این مشتقات خواص متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند و این ناشی از طول زنجیره های مختلف در آنها است.
سبک ترین زنجیره هیدروکربنی متان نام دارد که به جهت سبکی بسیار شناور است. هرچه بر طول زنجیره هیدروکربنی اضافه گردد منجر به بالا رفتن نقطه جوش آنها شده و در دمای معمولی به ترتیب جامد و مایع خواهند بود.
آن دسته از هیدروکربن هایی که به راحتی بخار می شوند برای حلال به کار می روند. بنزین، نفت چراغ و سوخت دیزل نیز در رده های بعدی قرار می گیرند.
منبع: مواد سوختی ایران